Föräldrarnas roll i föreningen

 Ett föräldrakooperativ innebär att föräldrarna driver verksamheten i en gemensam ekonomisk förening. Detta ger dig möjlighet att vara med och utforma och vara delaktig i ditt barns vardag.

Att vara del i ett Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ är anpassat till varje familjs situation och möjlighet till engagemang i förskolans verksamhet. Maten lagas av professionell personal och städningen delar vårdnadshavarna på några gånger var per termin. Förskolans styrelse, som utgörs av vårdnadshavare, har ett tätt samarbete med personal och Rektor, vilket ger föräldragruppen som helhet stor möjlighet till inflytande över barnens vardag.

 

Att vara en del av ett föräldrakooperativ är en unik möjlighet att få familjen och barnomsorgen att gå hand i hand. Vårdnadshavarna är en viktig del av förskolan och vi hjälps åt med diverse uppgifter, såsom enklare underhåll av lokaler och innergård, att sköta webbsidan och att fixa trivselaktiviteter. Pedagogiken står däremot personalgruppen för.

Varje vår och höst har vi gemensam fixar eller städdag då vi hjälps åt med att fräscha upp där det behövs. I samband med dessa tillfällen brukar vi passa på att träffas, äta och umgås - ett trevligt sätt att utöka gemenskapen i kooperativet.

Styrelsearbete

Lekstugan drivs som en ekonomisk förening. Varje år har föreningen årsmöte med redovisning för medlemmarna, bokslut och verksamhetsberättelse samt val av styrelse. Alla familjer är medlemmar och varje vårdnadshavare har en röst var.

Styrelsen väljs på årsmötet under våren. Alla styrelseledamöter är vårdnadshavare med olika ansvarsområden, exempelvis personal, ekonomi, information och lokal.

Synpunkter, förslag och klagomål

På förskolan Lekstugan dokumenteras, utreds och följs alla synpunkter och klagomål upp. Detta oavsett om de inkommer i skriftlig eller muntlig form. Vi sammanställer också alla de synpunkter vi fått vid varje lärårs slut och analyserar dem övergripande för att på så sätt kunna se eventuella mönster samt förbättra vår verksamhet med målet att:

  • stärka föräldrar/vårdnadshavares inflytande

  • utöka dialogen med föräldrar/vårdnadshavare

  • underlätta att snabbt och enkelt rätta till brister som finns eller stärka och utveckla det som är bra och uppskattas.

  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa att vi tar alla synpunkter på allvar

  • införskaffa underlag till att kvalitetssäkra vår verksamhet systematiskt

Förskolan har en tydligt utformad klagomålsrutin som du kan ladda ner nedan.

Ladda ner dokument

Lekstugan har flera olika dokument som du som vårdnadshavare kan behöva/vilja ta del av. Här kan du ladda ner några av dessa dokument.